12.12.2019 r. Obrady Zarządu ZKBS RP w Pleszewie

Zarząd ZKBS RP w PleszewieW czwartek, 12 grudnia br. w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie odbyło się wyjazdowe zebranie członków Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zebraniu przewodził Krzysztof Larski, prezes Zjednoczenia.

Uchwała Nr 09/ZZ/12/2019

Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej dnia 12.12.2019 r. na posiedzeniu w Pleszewie podjął uchwałę następującej treści:

§ 1.

W zawiązku z przypadającymi w 2020 roku jubileuszami reaktywacji Okręgów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Zjednoczenia, mając na uwadze pomoc w organizacji obchodów jubileuszowych, postanowił o przyznaniu dotacji dla Okręgów.

§ 2.

Ustala się dotację w wysokości 7,40 zł (siedem złotych 40/100) na każdego członka zjednoczonego Bractwa Kurkowego będącego w danym okręgu, za którego została opłacona składka za 2020 rok wynikająca z §36 pkt1 Statutu Zjednoczenia w pełnej wysokości na rzecz Zjednoczenia.

§ 3.

Składka o której mowa w §2 niniejszej uchwały zgodnie z §36 pkt2 winna być opłacona do dnia 01 marca 2020 r.

§ 4.

Warunkiem koniecznym dla przyznania dotacji jest brak jakichkolwiek zaległości Bractw członków okręgu na rzecz Zjednoczenia.

§ 5.

Wysokość dotacji wynikać będzie z ilości członków bractw danego okręgu, które spełniają warunki § 3 oraz § 5 niniejszej uchwały.

§ 6.

Wnioski o przyznanie dotacji składają Prezesi Okręgów w biurze Zjednoczenia wraz z kopiami dowodów zapłaty składek przez bractwa danego okręgu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd ZKBS RP
Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu

Zarząd ZKBS RP w PleszewieZarząd ZKBS RP w Pleszewie

Zarząd ZKBS RP w PleszewieZarząd ZKBS RP w Pleszewie

Zarząd ZKBS RP w PleszewieZarząd ZKBS RP w Pleszewie